Przedmiot ogólny dla kierunku gospodarka przestrzenna obowiązujący w I semestrze studiów II stopnia.